Специалисти

Психо-социална подкрепа на тийнейджъри в риск! В центъра функционира програма за психо-социална рехабилитация с 24 часова грижа за настанените тийнейджъри.

Видове терапии

Когнитивно поведенческа терапия, Арт терапия, Мотивационно интервюиране, Фамилна терапия, Биофитбек.

Статии

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic.

Спорт

Програмата включва и Спорт, които подпомага формиране и развитие на социални качества, умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей".

Надскочи себе си! Е мотото на център Трамплин.

Основната цел на преминаването през програмата е постигането на личностно и поведенческо реструктуриране, личностно и социално израстване.

Tерапия

Методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване на психичното равновесие на личността. терапията е метод за работа с пациенти/клиенти, който цели да им помогне да модифицират, променят или отслабят действието на фактори, пречещи на житейската им ефективност.

Рехабилитация

Насърчава личното възстановяване, успешна интеграция в общността и подобряване на качеството на живот за лица, които имат психично заболяване или проблеми с психичното здраве. Предоставяните услуги и подкрепа при психо- социална рехабилитация са съвместни – както на специалистите, така и на страдащия и неговите близки, и винаги са насочени към личността на потребителя на услугите и персонализирани спрямо индивидуалните му нужди. Фокусът се поставя върху подпомагането на хората да развият умения и достъп до ресурси, необходими за увеличаване на капацитета им, за да бъдат успешни и удовлетворени в избраната от тях среда на живот, работа, обучение и социална среда и включват широк набор от дейности.

Информиране

ефективно информиране комуникацията включва не просто пренасяне на данни и информация между участниците, а трансфер на знания, свързани с определен контекст, персонални схващания, емоции и опит. Участието в комуникативния виртуалния обмен на информация налага адекватен и грамотен подбор на информация, с оглед задоволяване на конкретни потребности.

Консултиране

Дейност, в която участват специалист и тийнейджър, родител, грижещ се. Те заедно обсъждат и изследват проблеми и затруднения, които среща семейството като обмислят възможни решения и действия за преодоляването им. Помощ в разрешаването на проблеми, свързани с междуличностни отношения, изследване на нови възможности на клиентите и така те да поемат сами управлението на собствения си живот.

Личностно развитие

Личностно развитие е придобиване на нови умения и знания в зависимост от поставените цели. Личният план за развитие осигурява на тийнейджърите възможност за самоанализ – оценка на собствените знания, умения, способности и квалификации. Тази самооценка дава ясна представа за силните и слабите страни на личността и служи за ориентир към потенциални възможности и опасности. Умението за личностно развитие допринася да мислят целенасочено за своето развитие, мотивира ги и им помага да постигат успехи.

Толерантност

Пълното зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите, присъщи на човешката природа, разнообразието от култури, религии.

Нашите групи

Себепознание има тогава, когато познаваш истинската си същност, душата си, когато чуваш вътрешния си глас, и интуицията си.

водещ: Калин Петков

Арт терапия

Ефективно средство за невербално изразяване на чувства, развитие на навици за самоконтрол, преодоляване на самотата и придобиване на комуникационни умения. Методите на арт терапевтичната практика могат да бъдат прилагани на пациенти, които се повлияват слабо от традиционните форми на психотерапия“. Психотерапевтичните институции, които използват арт терапия, действат като "посредници" и оригинални "лаборатории за социален социален опит, който може след това да бъдат интегрирани в обществото в по-голям мащаб. Творческият процес подпомага участника в програмата да се свърже с ресурси, създава надежда и устойчивост , дава чувство за придобиване на контрол. Като създава условия за прозрения – разширяване на възможностите за избор и излизане от затруднена ситуация. Създава условия за следния изключително важен процес на промяна.

водещ: Калин Петков

Когнитивно поведенческа терапия

Комбинирани научни, философски и поведенчески аспекти в един подробен и обширен подход за разбиране и преодоляване на психологически и поведенчески проблеми. Психотерапия, разработена от Арън Бек за да се помогне на хората да преодолеят своите емоционални проблеми и състояние на депресия, тревожност, гняв, емоционална потиснатост и други подобни състояния. Методът се основава на теорията, че поведението и емоциите отчасти се причиняват от когнитивни процеси, които човек може да се научи да променя. Когнитивната поведенческа терапия използва принципите на модификацията на поведението за установяване на протичащите в пациента познавателни процеси и за идентифициране на тези от тях, които могат да причинят проблеми. За намаляване на нежелателните когниции за предлагане на нови познания и начини на мислене относно проблема и за тяхното укрепване се използват поведенчески техники. Към тях спадат: 1. Регистриране на желателните и нежелателни познания и отбелязване на условията, при които те се появяват. 2. Моделиране на нови познания. 3. Използване на въображението за онагледяване на начина, по който новите познания могат да се свържат с желано поведение и емоционално благосъстояние. 4. Практическо прилагане на новите познания в действителността, така че да станат обичаен начин на мислене на пациента.

водещ: Калин Петков

Мотивационно интервюиране

Това е стил на подкрепа, целящ да укрепи мотивацията и решимостта за промяна. В МИ се използва и се надгражда клиент-центрираният терапевтичен подход на Карл Роджърс. Общуването се осъществява не просто в дух на подкрепа и сътрудничество, но и на дълбоко уважение към личностната автономност и личния избор на човека. Фокусът е върху израстването и благополучието му, както и върху пълното доверие в първично заложената му мъдрост. А методът, по който се осъществява МИ, е ясно структуриран – редуват се четири процеса: ангажиране, фокусиране, пробуждане и планиране. Те могат да съставят цикъл, който се повтаря, задвижван от прилагането на базисни умения: задаване на открити въпроси, утвърждаване, отразяване и обобщаване. Поради своята простота и най-вече заради духа си МИ намира изключително широко приложение. Освен в здравеопазването, психотерапията и психологическото консултиране, лечението на зависимости, социалната работа, МИ може да се прилага в политиката, бизнеса, маркетинга и редица други сфери – навсякъде, където човек се сблъсква с необходимостта от промяна.

водещ: Калин Петков

Биофидбек

Биофидбек - както и т.нар. аудио-визуално увличане на мозъчните вълни, са терапевтични процедури, при които с помощта на софтуерни програми и специално разработени устройства се постига немедикаментозно регулиране на функционирането на нервната система, нормализиране на мозъчната възбуда и неволевите процеси в тялото. В световен мащаб те намират широко приложение в лечението на симптоми като хронична болка, умора, безсъние, повишена тревожност, депресивност, хипертония, затруднения в познавателните функции, кондиционирано гадене и повръщане, и др. Устройствата работят на различни програми, специфично насочени към конкретната симптоматика. Терапевтичните процедури са релаксиращи и неинвазивни, и траят от 20 до 40 минути. Прилагат се от специалисти, обучени за работа с тях.